Przetargi

Ogłoszenie o przetargu

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Olecku

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówienia publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)– dalej p.z.p. na dostawę pn.:

„Dostawa pojazdów służących do odbioru odpadów z podziałem na 5 części”.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: mhttps://miniportal.uzp.gov.pl/

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ ADRES STRONY INTERNETOWEJ

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Olecku 

ul. Kolejowa 31/20, 19-400 Olecko
tel.: +48 87 520 22 67
NIP: 8471468126 
Adres e-mail: [email protected]

godziny pracy: 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: www.tbs.olecko.pl oraz www.umolecko.bip.doc.pl

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

2.1. Tryb udzielenia zamówienia – tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)–dalej: ustawa Pzp.

2.2. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosił do negocjacji ofert, zgodnie z zapisami art. 288 ust. 1 ustawy Pzp. Maksymalna liczba Wykonawców, których Zamawiający zaprosi do negocjacji ofert wynosi 3 Wykonawców.

2.3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert, negocjacje dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert: cena – waga 80% i gwarancja- waga 20%.

2.4. W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o Wykonawcach, których oferty nie zostały odrzucone i punktacji przyznanej ofertom oraz Wykonawcom, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2.5. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.  Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem. W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 2, prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Zamawiający udostępnia oferty wraz z załącznikami złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu niezwłocznie po otwarciu tych ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ich otwarcia.

2.6. Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi Wykonawcami, Zamawiający informuje o tym fakcie uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.

2.7. Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej: nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania, sposób i termin składania ofert dodatkowych sporządzone w języku polskim, oraz termin otwarcia tych ofert.

2.8. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. 

2.9. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. 

2.10. Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji. 

2.11. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu. 

2.12. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy p.z.p.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdów służących do odbioru odpadów z podziałem na 5 części – zgodnie ze specyfikacją szczegółowo określoną w Opisie przedmiotu zamówienia -dalej -OPZ, Załącznik nr 6.

Ogólne wymagania dotyczące pojazdów:

a) Pojazdy w dacie realizacji zamówienia muszą być sprawne i gotowe do pracy.

b) Pojazdy nie mogą być prototypami i muszą pochodzić z seryjnej produkcji.

c) Pojazdy muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w UE (należy dostarczyć certyfikat CE lub deklarację zgodności CE wystawioną przez producenta) przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą.

d) Pojazdy będą pracowały w różnorodnych warunkach pracy. 

e) Pojazdy muszą spełniać warunki dopuszczenia do poruszania się po drogach publicznych.

f) Wykonawca udzieli gwarancji (załączyć kartę gwarancyjną) licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru Pojazdu.

g) Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy przedłożyć zamawiającemu specyfikacje techniczne wydane (opublikowane) przez producenta lub przedstawicieli producenta potwierdzające posiadane przez oferowany sprzęt parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego lub lepszych. Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć z tłumaczeniem na język polski.

h) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważnie jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami. Wymagana forma: Wykaz przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.2. Wykonawca sporządzi szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z normami Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

34137000-6 Używane pojazdy do transportu towarów

17. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

17.1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę Przetargową do dnia 28.04.2021 r. do godziny 10:00. 

17.2. Po upływie terminu, o którym mowa powyżej, złożenie oferty jest możliwe, jednak taka oferta zostanie zwrócona Wykonawcy. 

Uwaga! O terminie złożenia oferty decyduje czas ostatecznego wysłania oferty a nie czas rozpoczęcia jej wprowadzenia.

17.3. Oferta złożona w formie papierowej podlega odrzuceniu jako niezgodna z przepisami ustawy.

17.4. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

18. TERMIN OTWARCIA OFERT

18.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2021 r. o godzinie 10:30.  

18.2. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

18.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach i gwarancjach, które złożyli.

ZAMAWIAJĄCEMU PRZYSŁUGUJE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYN.