Deklaracja dostępności
do strony internetowej

Deklaracja dostępności do strony internetowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Olecku Sp. z o.o.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Olecku Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych do standardu WCAG 2.1.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://tbs.olecko.pl/

Dane teleadresowe jednostki:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Olecku Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 31/20, 19-400 Olecko
Telefon: 87 520 22 67
E-mail: [email protected]

Data aktualizacji publikacji na stronie internetowej:
2023-10-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Dokłada się wszelkich starań, aby usuwać stwierdzane bariery na stronie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Olecku Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem Spółki poprzez email: [email protected]
Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 875202267. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:
Dane osoby zgłaszającej żądanie,
Wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Olecku Sp. z o.o. zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Olecku Sp. z o.o. odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Olecku Sp. z o.o. ul. Kolejowa 31/20, 19-400 Olecko

Budynek biura nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Biuro znajduje się na 2 piętrze, budynek nie posiada windy. W budynku brak jest oznaczeń w alfabecie Braille`a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.